Политика За Поверителност


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Идентификация: МОРГАНА ТРЕЙД ООД (по-долу „Администратор“) е администратор на лични данни. МОРГАНА ТРЕЙД ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в българския Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206761605, представлявано от управителя Нела Андонова.

1.1 Връзка с Администратора

• пощенски адрес: гр. Варна, ул „Панагюрище“ 4

• ел.поща: eshop@morganabg.com

• интернет сайт: www.morganabg.com

• лице за контакт: Нела Андонова

2. Лични данни, обработвани от Администратора

Администраторът събира и обработва лични данни на потребителите във връзка с достъпа и използването на уебсайт и електронен магазин www.morganabg.com, осъществяването на връзка с потребители на уебсайта, сключване на договори за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина, включително – в хода на изпълнението на договорите за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина, на основание чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу “Общия регламент относно защитата на данните“).

В допълнение, за персонализиране на потребителските предпочитания с цел по-добро обслужване, Администраторът може да събира и впоследствие обработва определена анонимизирана информация относно поведението на потребителите при разглеждане на уебсайта и използване на онлайн магазина.

При оперирането на онлайн магазина, Администраторът може да съхранява и събира информация посредством „бисквитки“ (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за използване на „бисквитки“ и други подобни технологии (по-долу „Политиката за „бисквитки““), налична на този уебсайт.

Администраторът не събира, нито обработва по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общия регламент относно защитата на данните. Освен това, Администраторът не събира или обработва данни на непълнолетни лица на възраст под 16 години. Администраторът не събира и не съхранява информация за кредитни/дебитни карти на потребителите.

3. Лични данни

Личните данни на потребителите, които Администраторът събира и обработва, са:

3.1. Лични данни, които се събират автоматично:

• Log Files – с осъществяването на достъп до уебсайта www.morganabg.com от страна на потребителя, Администраторът автоматично получава информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): адреси на интернет протоколи (IP), вида и езика на браузъра, доставчика на интернет (ISP), страниците с препратки и изходните страници, операционната система, клеймото с дата/час, както и кликстрийм данни; времето, което потребителят е прекарал в уебсайтa и кои страници в сайта е посетил. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва използването на файлове „бисквитки“ – повече информация за използването на „бисквитки“ може да намерите в Политиката за „бисквитки“, налична на www.morganabg.com.

3.2. Лични данни, които потребителите следва да предоставят:

• име и фамилия;

• пощенски адрес, имейл адрес;

• телефон;

Данните, които може да се изискват при плащане – банкова сметка, номер, дати и/или данни от банкова карта не се получават от Администратора, а от трето лице, чрез което се извършва плащането. В случаите, в които плащането се извършва с Наложен платеж, данните се обработват от съответния доставчик на куриерската услуга (Speedy или Еконт). Администраторът няма контрол върху обработването на тези данни от третото лице и не може да отговаря за обработването им.

3.3. Правно основание за обработване на личните данни от Администратора

Администраторът обработва потребителските лични данни на основание:

а/ чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – въз основа на изричното даденото от потребителя съгласие във връзка с достъпа до и разглеждането на уебсайта на онлайн магазина и/или осъществяването на комуникация с онлайн магазина и/или създаването на профил в онлайн магазина и/или използването на файлове тип „бисквитки“;

б/ чл. 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните, а именно за предприемането на стъпки преди сключването на договор, както и за сключването и изпълнението на сключения договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина;

в/ чл. 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора, включително, но не само – за спазването на законовите задължения на Администратора по Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство;

г/ чл. 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора за осъществяване и защита на стопанската му дейност (в това число, но не само – мерки за защита на уебсайта и потребителите му, мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама; мерки за управление на различни други рискове);

3.4. Цели на обработването на лични данни от Администратора

Предоставените лични данни, предоставени от потребителя във връзка с достъпа до и разглеждането на уебсайта www.morganabg.com, осъществяването на комуникация, създаването на профил и използването на онлайн магазина, включително – при сключване на договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина, се обработват от Администратора за следните цели:

• достъп до и разглеждане на уебсайта и електронния магазин, които се намират на адрес www.morganabg.com;

• връзка с потребители на уебсайта www.morganabg.com;

• създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използване на онлайн магазина;

• обработване на поръчки, потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка; проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери; отказ на поръчки, рекламации, връщане на стоки и други действия от всякакъв характер, свързани с поръчка и/или договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина; осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина и всички отношения между страните във връзка с такива договори, както и изпълнение на произтичащите от това законови и договорни задължения на Администратора;

• за функционирането и подобряването работата на уебсайта на онлайн магазина, за анализ на поведението на посетителите на уебсайта и маркетингови цели;

• в изпълнение на законови задължения в областта на счетоводното и данъчното законодателство.

3.5. Посочените лични данни на потребителите могат да бъдат предоставени на следните получатели и категории получатели:

а) компетентни държавни органи – в изпълнение на задълженията на Администратора съгласно българското законодателство;

б) доставчици на различни услуги на Администратора, както следва:

• правни, данъчни и други консултанти и одитори;

• доставчик по договор за предоставяне на счетоводни и финансови услуги;

• куриер по договор за куриерски услуги за доставка на поръчани стоки от потребители на онлайн магазина и купувачи по сключения договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина;

• доставчици на платежни/банкови услуги и банкови институции (всички банки и клонове на банки на територията на Р. България) относно администриране на парични преводи във връзка със сключения договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина;

• доставчици на маркетингови услуги;

• доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

• застрахователни компании;

• доставчици на ИТ услуги;

• други компании, с които Администраторът може да разработва съвместни програми за продаване на пазара на предлаганите стоки в онлайн магазина.

• други компании – доставчици на Администратора във връзка с функционирането на уебсайта и онлайн магазина, в това число – доставчици на софтуер и уеб базирани решения – Google, Facebook или други онлайн платформи.

Ако Администраторът е задължен по закон, или ако това е необходимо за защита на законните му интереси, Администраторът може да разкрива определени лични данни и на публични органи.

Администраторът гарантира, че достъпът до потребителските данни от частноправни субекти – трети страни, се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

3.6. Срок за съхранение от Администратора на предоставените лични данни

а) За срока на действие на договора за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина, сключен между потребителя и Администратора и в 5-годишния давностен срок след това;

б) За времето на съществуването на потребителския профил в онлайн магазина. След заличаване на профила на потребител, Администраторът ще предприеме необходимите мерки за заличаването и/или анонимизирането на личните му данни, предоставени във връзка с използването на онлайн магазина;

в) За срока до оттегляне на съгласието на потребителя на уебсайта (ако обработването на лични данни зависи от съгласието на потребителя на уебсайта), съответно – за срока до предявяването на възражение от потребителя на уебсайта (ако обработването на лични данни е свързано с технологията на “бисквитките” и други подобни и/или маркетингови дейности) и съобразно техническите възможности за заличаване на тези файлове, докато се използват настройките на браузъра/ устройството;

г) За по-дълъг срок, ако закон (напр. счетоводни или данъчни нормативни актове) предвижда това. В случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните с оглед изпълнение на законово или договорно задължение на Администратора и/или легитимни интереси на Администратора или трето лице, потребителят ще бъде надлежно уведомен от Администратора. 3.7. Предоставяне на лични данни извън територията на България Администраторът не възнамерява да предоставя събраните лични данни на получатели в държави извън Европейския съюз и/или Европейското икономическо пространство. Въпреки това, в случай, че някои от личните данни на потребителите бъдат предадени на субекти, намиращи се извън Европейския съюз, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни, то Администраторът ще предприеме действия, гарантиращи, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят личните права и интереси на потребителите.

4. Права на потребителите във връзка с личните им данни, обработвани от Администратора

Потребителят има право по всяко време да поиска от Администратора следното:

4.1. Коригиране на личните му данни – в случай че обработваните за потребителя лични данни са неточни или непълни, включително чрез добавяне на декларация.

4.2. Изтриване на личните му данни – в случай че:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) потребителят оттегли съгласието си, въз основа на което са обработвани личните му данни (за личните данни, които се обработват въз основа на съгласие), както подробно е описано в т.4.5 по-долу;

в) възрази срещу обработването, както подробно е описано в т.4.4 по-долу, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, както и във всички случаи, когато възрази срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг;

г) личните му данни са обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение на Администратора съгласно българското законодателство и/или законодателството на Европейския съюз;

Администраторът може да не изпълни искането за изтриване на личните данни на потребителя, ако обработването им се изисква, за да се изпълни законово задължение или за да се установи, упражни или защити правна претенция;

4.3. Ограничаване на обработването на личните му данни, в случай че:

а) Оспорва точността на личните данни – за срок, позволяващ на Администратора да провери точността на данните;

б) Обработването на личните данни е неправомерно, но потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а да ограничи използването им;

в) Администраторът не се нуждае повече от личните данни за посочените цели, но потребителят ги изиска за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

г) Възрази срещу обработването на лични данни, в очакване на проверка дали законните основания или легитимните интереси на Администратора или трета страна имат преимущество пред неговите интереси; личните му данни се обработват за целите на директния маркетинг или за научни и/или исторически изследвания или за статистически цели.

4.4. Оттегляне на съгласието си за обработка на личните му данни

Потребителят може да оттегли даденото съгласие за обработка на личните му данни по всяко време (по отношение на личните данни, които се обработват въз основа на съгласие) – ако това не засяга законосъобразността на обработването, извършена от Администратора въз основа на даденото от потребителя съгласие преди оттеглянето на съгласието от страна на потребителя. Независимо от това, Администраторът ще обработва потребителските данни за цели, свързани с изпълнението на сключения между потребителя и Администратора договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина, както и евентуални възможни спорове между потребителя и Администратора във връзка с или произтичащи от сключения договор за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина.

4.5 Достъп до личните му данни

Потребителят може да поиска от Администратора:

а) да потвърди, че обработва неговите лични данни;

б) да му предостави копие от тези данни;

в) да му предостави информация относно неговите лични данни;

4.6. Получаване и пренасяне на личните му данни

Потребителят има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил на Администратора за изпълнение на договорните задължения по договора за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина и да прехвърли тези данни на друг администратор на лични данни, въз основа на даденото от него съгласие или, дори и когато обработването на тези лични данни се извършва чрез автоматизирани електронни системи. Потребителят има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от Администратора към друг администратор на лични данни, когато това е технически възможно.

Горните права могат да бъдат упражнени чрез отправяне на писмено искане на адреса или електронната поща на Администратора, посочени в т. 2 от настоящия документ.

6. Предоставяне на личните данни от страна на потребителя

Предоставянето на личните данни при поръчка на стоки от онлайн магазина е необходимо изискване за сключването и изпълнението на сключения от потребителя договор за покупко-продажба на стоки. Потребителят може да избере да не предоставя тези лични данни, както и по всяко време може да упражни правата си отношение на предоставените лични данни, но ако Администраторът не разполага с тези лични данни, това може да възпрепятства изпълнението на сключения договор за покупко-продажба и изпълнението на договорните или законовите задължения на Администратора във връзка този договор.

Предоставянето на личните данни на потребителя във връзка с достъпа до уебстраницата на онлайн магазина, нейното разглеждане и използване, включително – създаването на профил в онлайн магазина, както и във връзка с изпращане на съобщение до онлайн магазина/Администратора, е необходимо за използването на уебстраницата в пълната й функционалност, съответно – за осъществяването на комуникация с онлайн магазина/Администратора. Потребителят може да избере да не предоставя тези лични данни, както и по всяко време може да упражни правата си по отношение на предоставените от него лични данни във връзка с достъпа до уебстраницата на онлайн магазина, нейното разглеждане и използване, съответно – във връзка с осъществяването на контакт с онлайн магазина/Администратора, но в този случай Администраторът не може да предостави достъп до съдържанието на онлайн магазина или да гарантира, че потребителят ще може да използва уебстраницата в пълната й функционалност, съответно – в този случай няма как да бъде осъществявана комуникация с онлайн магазина/Администратора.

7. Използване на автоматизирана система за вземане на решения

С цел извършването на анализи за подобряване работата на сайта и предоставянето на персонализирано обслужване на всеки отделен потребител на уебстраницата, съобразно неговите индивидуални предпочитания, Администраторът може да събира и обработва данни за интересите и предпочитанията на потребителя, като например анализира броя посещения и/или разглеждани/поръчвани стоки от този потребител. Това позволява да се осигури по-добро разбиране на очакванията на потребителя и адаптация на неговите нужди, без това обаче да засяга съществено неговите решения. Благодарение на използването на развити технологии от страна на Администратора, горните дейности може да се изпълняват от системата автоматизирано, благодарение на което изпратеното съдържание ще бъде възможно най-актуално и полезно за потребителя на уебстраницата.

Анализът на интересите или предпочитанията може също да се използва за автоматизирано създаване, предоставяне и изпълнение на специално предназначени за потребителя реклами, предложения или промоции (отстъпки). Резултатът от такива действия на Администратора може значително да повлияе на потребителския избор – напр. резултатът може да бъде много добра временна оферта за стоки, адресирана само до потребителя въз основа на историята на неговите покупки и поведението му на сайта на онлайн магазина, към която няма да получат достъп други потребители на сайта.

Потребителят може да поиска от Администратора да не бъде предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, единствено когато това решение поражда правни последици за потребителя или го засяга в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

• е необходимо на Администратора, с цел сключване и/или изпълнение на сключен договор с потребителя за покупко-продажба на стоки от онлайн магазина;

• е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за правата и свободите на потребителя;

• се базира на неговото изрично съгласие.

8. Връзки към други уебсайтове

Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Each user may view the terms and conditions of the privacy policy applied Всеки потребител може да се запознае отделно с условията и политиките за поверителност на личните данни, прилагани за тези други уебсайтове, като Администраторът не носи отговорност за тях